5.8.19

Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ: Απολλώνιος ο Τυανεύς εν Ρόδω

Απολλώνιος ο Τυανεύς εν Ρόδω

Για την αρμόζουσα παίδευσι κι αγωγήο Απολλώνιος ομιλούσε μ’ έναννέον που έκτιζε πολυτελήοικίαν εν Ρόδω. «Ἐγὼ δὲ ἐς ἱερὸν»είπεν ο Τυανεύς στο τέλος «παρελθὼνπολλῷ ἂν ἥδιον ἐν αὐτῷ μικρῷὄντι ἄγαλμα ἐλέφαντός τε καὶ χρυσοῦἴδοιμι ἢ ἐν μεγάλῳ κεραμεοῦν τε καὶ φαῦλον.»—
Το «κεραμεοῦν» και «φαῦλον»· το σιχαμερό:10 που κιόλας μερικούς (χωρίς προπόνησι αρκετή)αγυρτικώς εξαπατά. Το κεραμεοῦν και φαῦλον.
[1925, 1925*]
,-,-,-,-,Φιλόστρατος, Τα ς τον Τυανέα πολλώνιον
τύγχανέ τι κα μειράκιον νεόπλουτόν τε κα παίδευτον οκοδομούμενον οκίαν τιν ν τ όδ κα ξυμφέρον ς ατν γραφάς τε ποικίλας κα λίθους ξ πάντων θνν. ρετο ον ατό, πόσα χρήματα εη ς διδασκάλους τε κα παιδείαν νηλωκός·  δ «οδ δραχμήν» επεν. «ς δ τν οκίαν πόσα;» «δώδεκα» φη «τάλαντα, προσαναλώσαιμι δ ν κα τερα τοσατα». «τί δ» επεν « οκία βούλεταί σοι;» «δίαιτα» φη «λαμπρ σται τ σώματι, κα γρ δρόμοι ν ατ κα λση κα λίγα ς γορν βαδιομαι κα προσεροσί με ο σιόντες διον, σπερ ς ερν φοιτντες.» «ζηλωτότεροι δ» επεν «ονθρωποι πότερον δι ατούς εσιν  δι τ περ ατος ντα;» «δι τν πλοτον», επε, «τ γρ χρήματα πλεστον σχύει». «χρημάτων δ», φη « μειράκιον, μείνων φύλαξ πότερον  πεπαιδευμένος σται   παίδευτος;» πε δ σιώπησε, «δοκες μοι», επε «μειράκιον, ο σ τν οκίαν, λλ σ  οκία κεκτσθαι. γ δ ς ερν παρελθν πολλ ν διον ν ατ μικρ ντι γαλμα λέφαντός τε κα χρυσο δοιμι  ν μεγάλ κεραμεον τε κα φαλον.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...